ชื่อ - นามสกุล :นางรจนา ปรีสุวรรณ
ตำแหน่ง :ครูปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก :ครูระดับชั้นปฐมวัย
ที่อยู่ :
Telephone :065-730953
Email :Rojanafafan@gmail.com