การประเมิน ITA

การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2565  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เอกสารเผยแพร่
OIT1โครงสร้างแสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งแยกงานทั้ง 5 ฝ่ายภาระงานให้ชัดเจนดูข้อมูล
OIT2ข้อมูลผู้บริหารแผนภูมิข้อมูลผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบันแสดงรายนามของผู้บริหารประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย(ถ้ามี) ช่องทางการติดต่อผู้บริหารดูข้อมูล
OIT3อำนาจหน้าที่แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดเช่น พระราชบัญญัติการศึกษาดูข้อมูล
OIT4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนกลยุทธ์  ที่มีข้อมูลรายละเอียด เช่น  แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้นดูข้อมูล
OIT5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อดังนี้    ที่อยู่สถานศึกษา,หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้,หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี),e-mail ,Mapแผนที่ตั้งสถานศึกษาดูข้อมูล
OIT6กฎหมายที่เกี่ยวข้องพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นบาน พ.ศ.2546 เป็นต้นคู่มืองานบริหารทั้ง 4 ฝ่าย(บริหารวิชาการ,บริหารบุคคล,บริหารงบประมาณ,บริหารทั่วไป)ดูข้อมูล
OIT7ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลต่างๆ/ภารกิจของสถานศึกษา เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564 จดหมายข่าว ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆดูข้อมูล
OIT8Q&A ติดต่อ/สอบถามแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้นสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาดูข้อมูล
OIT9Social  Networkแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook  หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้นสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาดูข้อมูล
OIT10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนกิจกรรม/โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 2564ดูข้อมูล
OIT11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี(รอบ6เดือน)ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (เป็นข้อมูลในระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564)ดูข้อมูล
OIT12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค (เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563)ดูข้อมูล
OIT13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด  สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา  กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร  เช่น  คู่มือการจัดการเรียนลูกเสือ –เนตรนารี ,คู่มือวิชาการ,คู่มือการปฏิบัติการเงินโรงเรียน,คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด-19ดูข้อมูล
OIT14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแสดงคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา เช่น คู่มือการให้บริการอาคารสถานที่  คู่มือการให้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คู่มือการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน  คู่มือการติดต่องานธุรการโรงเรียน
ดูข้อมูล
OIT15ข้อมูลสถิติการให้บริการแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา  การจัดการศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย (วิชาการ,บุคคล,ทั่วไป,แผนงบประมาณ) เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา แยกเป็น 4 ฝ่ายเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT17E-Serviceแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักดูข้อมูล
OIT18แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้นเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมีรายละเอียดความก้าวหน้า เช่นรายงานเงินคงเหลือ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้นเป็นข้อมูลเป็นระยะ 6 เดือน แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้นดูข้อมูล
OIT21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เช่น การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศ เชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้นเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา(แบบ สขร.1)มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้นจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT24รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา(แบบ สขร.1)มีข้อมูลรายละเอียด  เช่น  งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้นดูข้อมูล
OIT25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมเป็นนโยบายของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษาดูข้อมูล
OIT26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา  การพัฒนาบุคลากร  การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้นเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ OIT25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ OIT25เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญและกำลังใจหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาบุคคล  เป็นต้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 เช่น รายงานประเมินตนเองดูข้อมูล
OIT29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต และการประพฤติมิชอบแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติชอบของบุคลากรในสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่นรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ  ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้นดูข้อมูล
OIT30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว๊บไซต์หลักของสถานศึกษาดูข้อมูล
OIT31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษามีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน   เช่น    จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ    เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)ดูข้อมูล
OIT32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเปิดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ดูข้อมูล
OIT33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงถึงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผลเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564  เช่น ประชุมผู้ปกครอง การคัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสถานการณ์โควิด-19ดูข้อมูล
OIT34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดอย่างน้อย  2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษาดูข้อมูล
OIT35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา  และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564  เช่น ประชาสัมพันธ์  ภาพข่าวใน facebookดูข้อมูล
OIT36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นต้นเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564ดูข้อมูล
OIT37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษาเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ OIT36เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564  เช่น หลักสูตรต้านทุจริต กิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรงดูข้อมูล
OIT38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจนเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564 เช่น โครงการ/กิจกรรมแต่งชุดขาวไปวัดทุกวันพระ,ภาพข่าวใน facebookดูข้อมูล
OIT39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ  กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ  เป็นต้นเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564  เช่น  กิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรง แผน ITAดูข้อมูล
OIT40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้นเป็นข้อมูลในระยะเวลา  6  เดือนแรก ในปี พ.ศ.2564(ต้องสอดคล้องกับแผน ITA)ดูข้อมูล
OIT41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่นผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้นใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 เช่น รายงานกิจกรรมโรงเรียนซื่อตรง ,รายงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตดูข้อมูล
OIT42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้นมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ฯโดยมีรายละเอียดต่างๆเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการายงานผล เป็นต้นดูข้อมูล
OIT43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงผลการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาใน ข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดูข้อมูล