ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

      โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2465 เดิมชื่อโรงเรียนวัดเขาแร้งและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ตามชื่อวัดที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2500

        การจัดการศึกษา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2465

พ.ศ.2468 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นชั้นประโยค ประถม ครั้นถึง

พ.ศ.2471 ได้จัดการสอนใหม่เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นประโยคประถมต้น เปิดชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2515 โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประถมศึกษาปีที่ 7

พ.ศ. 2520 ยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 คงเหลือแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จนถึงปัจจุบันโดยมี

นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน